Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Registry and Privacy Policy
Register- und Datenschutzerklärung


Tämä on Tentum Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.05.2023. Viimeisin muutos 01.06.2023.

This is the registry and privacy policy of Tentum Ltd. in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Created on 26.05.2023. Last updated on 01.06.2023.

Dies ist die Register- und Datenschutzerklärung von Tentum GmbH gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Erstellt am 26.05.2023. Zuletzt aktualisiert am 01.06.2023.

1. Rekisterinpitäjä

1. Data controller

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Tentum Oy, Honkalahdentie 14, 81700 Lieksa,
Korpiniementie 72, 19700 Sysmä

Tentum Ltd., Honkalahdentie 14, 81700 Lieksa,
Korpiniementie 72, 19700 Sysmä

Tentum GmbH, Honkalahdentie 14, 81700 Lieksa,
Korpiniementie 72, 19700 Sysmä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

2. Contact person responsible for the register

2. Ansprechpartner für das Register

Antti Ihalainen
antti.ihalainen@tentum.fi
+358 400 187 437

Antti Ihalainen
antti.ihalainen@tentum.fi
+358 400 187 437

Antti Ihalainen
antti.ihalainen@tentum.fi
+358 400 187 437

3. Rekisterin nimi

3. Register name

3. Registername

Verkkosivuston käyttörekisteri

Website usage register

Webseite-Nutzungsregister

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4. Legal basis and purpose of processing personal data

4. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on


The legal basis for processing personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) are


Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) istTentum Oy kerää käyttötietoja ainoastaan Google-Analytics kävijäseurantaan, kaikki muu käyttötieto kerätään webhotellin/palveluntarjoajan sääntöjen mukaisesti.


Tentum Ltd. collects usage data solely for Google Analytics visitor tracking, and all other usage data is collected according to the rules of the web hosting/service provider.


Tentum GmbH erhebt Nutzungsinformationen ausschließlich für Google Analytics zur Besucheranalyse, und alle anderen Nutzungsinformationen werden gemäß den Regeln des Webhosting-/Dienstleisters erhoben.


Käyttötietojen käsittelyn tarkoitus on auttaa ylläpitäjiä seuraamaan verkkopalvelun käyttöä, suorituskykyä, virhetilanteita ja muita tilastotietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

The purpose of processing usage data is to assist administrators in monitoring website usage, performance, error situations, and other statistical information. The data is not used for automated decision-making or profiling.

Der Zweck der Verarbeitung von Nutzungsinformationen besteht darin, Administratoren bei der Überwachung der Website-Nutzung, Leistung, Fehlerzustände und anderer statistischer Informationen zu unterstützen. Die Daten werden nicht für automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilerstellung verwendet.

5. Rekisterin tietosisältö

5. Contents of the Register

5. Inhalte des registers

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: päivämäärä ja aika, palvelimen nimi ja IP-osoite, käyttöliittymä, URL-polku ja kysely, portti, käyttäjänimi, asiakkaan IP-osoite, protokollan versio, käyttäjäagentti, eväste, viittaus, palvelimen tila ja alitila, palvelimen win32-tila, lähetetyt ja vastaanotetut tavut sekä käytetty aika.
Tietojen säilytysaika on palveluntarjoajan määrittelemä.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

The data stored in the register includes: date and time, server name and IP address, interface, URL path and query, port, username, customer's IP address, protocol version, user agent, cookie, referral, server status and sub-status, server win32 status, bytes sent and received, and duration of use.
The retention period of the data is determined by the service provider.
Visitor IP addresses to the website and essential cookies for the operation of the service are processed based on legitimate interest, including ensuring security and collecting statistical information about website visitors, in cases where they can be considered personal data. Consent will be requested separately for third-party cookies if necessary.

Die im Register gespeicherten Daten umfassen: Datum und Uhrzeit, Servername und IP-Adresse, Schnittstelle, URL-Pfad und Abfrage, Port, Benutzername, IP-Adresse des Kunden, Protokollversion, Benutzeragent, Cookie, Verweis, Serverstatus und Unterstatus, Server-Win32-Status, gesendete und empfangene Bytes sowie Nutzungsdauer.
Die Aufbewahrungsfrist der Daten wird vom Dienstleister festgelegt.
IP-Adressen der Website-Besucher und für den Betrieb des Dienstes unverzichtbare Cookies werden aufgrund berechtigten Interesses verarbeitet, um die Sicherheit zu gewährleisten und statistische Informationen über die Website-Besucher zu sammeln, sofern sie als personenbezogene Daten angesehen werden können. Für Cookies von Drittanbietern wird bei Bedarf separat um Zustimmung gebeten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

6. Regular sources of information

6. Regelmäßige Informationsquellen

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

The data to be stored in the register is obtained from the customer through various means such as web forms, email, telephone, social media services, contracts, customer meetings, and other situations where the customer provides their information. Contact information of companies and other organizations may also be collected from public sources such as websites, directories, and other companies.

Die im Register zu speichernden Daten werden vom Kunden auf verschiedene Weise erhalten, wie z.B. durch Webformulare, E-Mails, Telefonate, soziale Medien, Verträge, Kundentreffen und andere Situationen, in denen der Kunde seine Daten übermittelt. Kontaktdaten von Unternehmen und anderen Organisationen können auch aus öffentlichen Quellen wie Websites, Verzeichnisdiensten und anderen Unternehmen

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

7. Regular disclosures of data and transfer of data outside the EU or EEA

7. Regelmäßige Weitergabe von Informationen und Übermittlung von Daten außerhalb der EU oder des EWR

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Data is not routinely disclosed to other parties. Data may be published to the extent agreed upon with the customer.
Data may also be transferred by the data controller outside the EU or EEA. Data will not be transferred to the United States without the explicit consent of the data subjects.

Informationen werden nicht regelmäßig an andere Parteien weitergegeben. Informationen können veröffentlicht werden, soweit dies mit dem Kunden vereinbart ist.
Die Übermittlung von Informationen außerhalb der EU oder des EWR kann vom Verantwortlichen ebenfalls durchgeführt werden. Eine Übermittlung von Daten in die USA erfolgt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8. Principles of register protection

8. Grundsätze zum Schutz des Registers

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Care and diligence are followed in the processing of the register, and the information processed through the data systems is appropriately protected. When register data is stored on Internet servers, the physical and digital security of the hardware is ensured. The data controller ensures that the stored data, server access rights, and other critical information related to the security of personal data are treated confidentially and accessed only by employees whose job description includes handling such data.

Bei der Verarbeitung des Registers wird Sorgfalt angewendet und die mit Hilfe von Informationssystemen verarbeiteten Daten werden angemessen geschützt. Bei der Speicherung von Registerdaten auf Internet-Servern wird angemessener physischer und digitaler Schutz gewährleistet. Der Verantwortliche stellt sicher, dass gespeicherte Daten sowie Zugriffsrechte auf Server und andere für die Sicherheit personenbezogener Daten kritische Informationen vertraulich behandelt werden und nur von Mitarbeitern verarbeitet werden, deren Aufgabenbereich dies erfordert.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

9. Right of inspection and right to request rectification of data

9. Recht auf Auskunft und Recht auf Berichtigung von Daten

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Every person in the register has the right to inspect the data stored in the register and request the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to inspect the information stored about them or request correction, the request must be made in writing to the data controller. The data controller may request the requester to provide proof of their identity if necessary. The data controller will respond to the customer within the time frame set out in the EU General Data Protection Regulation (usually within one month).

Jede Person im Register hat das Recht, ihre gespeicherten Daten einzusehen und die Korrektur von etwaigen fehlerhaften oder unvollständigen Daten zu verlangen. Wenn eine Person ihre über sie gespeicherten Daten einsehen oder eine Korrektur verlangen möchte, muss der Antrag schriftlich an den Verantwortlichen gesendet werden. Der Verantwortliche kann gegebenenfalls die Identität des Antragstellers nachweisen. Der Verantwortliche antwortet dem Kunden innerhalb der in der EU-Datenschutzverordnung vorgesehenen Frist (in der Regel innerhalb eines Monats).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

10. Other rights related to the processing of personal data

10. Weitere Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

The individuals in the register have the right to request the erasure of their personal data from the register ("right to be forgotten"). Likewise, data subjects have other rights under the EU General Data Protection Regulation such as the right to restrict the processing of personal data in certain situations. Requests should be made in writing to the data controller. The data controller may request the requester to provide proof of their identity if necessary. The data controller will respond to the customer within the time frame set out in the EU General Data Protection Regulation (usually within one month).

Die in der Datenbank gespeicherte Person hat das Recht, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten aus dem Register ("Recht auf Vergessenwerden") zu beantragen. Ebenso haben die betroffenen Personen weitere Rechte gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung der Europäischen Union wie z.B. die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten in bestimmten Situationen. Anfragen müssen schriftlich an den Verantwortlichen gesendet werden. Der Verantwortliche kann gegebenenfalls die Identität des Antragstellers nachweisen. Der Verantwortliche antwortet dem Kunden innerhalb der in der EU-Datenschutzverordnung vorgesehenen Frist (in der Regel innerhalb eines Monats).

11. Google Analytics -evästeet

11. Google Analytics cookies

11. Google Analytics -Cookies

Google tallentaa evästeen keräämät tiedot Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Google voi myös siirtää tätä tietoa kolmansille osapuolille silloin, kun laki niin vaatii tai silloin, kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoa Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Käyttämällä tentum.fi-sivustoa hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi yllä kuvatulla tavalla ja kuvattuihin tarkoituksiin.

Google stores the data collected by cookies on servers located in the United States. Google may also transfer this information to third parties when required by law or when such third parties process the information on Google's behalf. Google does not associate your IP address with any other data held by Google. By using the tentum.fi website, you consent to the processing of your data by Google in the manner and for the purposes set out above.

Google speichert die von Cookies gesammelten Daten auf Servern in den USA. Google kann diese Informationen auch an Dritte weitergeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn diese Dritten die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google verknüpft Ihre IP-Adresse nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten. Durch die Nutzung der Website tentum.fi stimmen Sie zu, dass Google Ihre Daten gemäß den oben beschriebenen Bedingungen und Zwecken verarbeitet.

Tietoa sivustosta About this site Informationen über die Website Rekisteri- ja tietosuojaseloste Register and Privacy Policy Datenschutz- und Datenschutzerklärung Hallitse evästeitä Manage Cookies Cookies verwalten